Osvětová činnost

 

Lektory pro oblast osvětové činnosti jsou většinou špičkoví experti z různých vědních oborů a disciplín, kteří se dlouhodobě věnují popularizaci vědy či filosofie, případně jiných oborů, včetně technických. Označení lektor je v tomto případě spíše jakousi zažitou uzancí z oblasti profesního vzdělávání, protože v akademické sféře je lektor nejnižším kariérním stupněm, pročež většina našich přednášejících jsou docenti a profesoři na vysokých školách, často vedoucí oborových kateder či proděkani fakult, tedy naopak lidé s nejvyšší možnou akademickou kvalifikací.

Přednášející se rekrutují jak ze základního, tak aplikovaného výzkumu, ale i z veřejných a soukromých vysokých škol v České republice. Hojná publikační činnost našich přednášejících a jejich nadprůměrné pedagogické schopnosti zakládají vysokou odbornou i formální úroveň osvětové přednáškové činnosti.

K nejžádanějším přednášejícím patří:

Ing. Pavel Klička - ekonom

prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.- pedolog, expert na globální oteplování

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. - egyptoložka

PhDr. Marek Matějka - filosof, popularizátor filosofie, historie a ekonomie

Ing. Michal Mirvald, Ph.D. - ekonom

 RNDr. Peter Zamarovský, CSc.  - fyzik, popularizátor vědy a filosofie

a mnozí další.

Přednášející jsou tak laskaví, že osvětové přednášky pro širokou veřejnost realizují zdarma, případně za minimální honoráře, spíše náhrady cestovních nákladů. Z toho vyplývá, že obecně prospěšná společnost ACEV může nabízet zájmovým skupinám či obcím nebo jakýmkoli organizacím pořádání přednášek za minimálních nákladů, čímž se aktivně zapojuje do šíření tolik potřebné osvěty mezi českou veřejností.

Máte-li zájem o některou ze zajímavých přednášek od atraktivního přednášejícího, neváhejte nás kontaktovat. Zcela jistě najdeme společně řešení.