Klub

 

Pro zájemce o aktivity a činnost obecně prospěšné společnosti Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání byl založen Klub přátel ACEV (dále jen Klub), který sdružuje jak aktivní, tak pasivní příznivce obecně prospěšných činností ACEV. Předsedou Klubu přátel ACEV je ředitel ACEV.

 

Vznik členství v Klubu:

Členem klubu se může stát kterýkoli občan ČR tím, že vyplní přihlášku za člena Klubu, jeho přijetí za člena schválí správní rada na svém pravidelném zasedání a uhradí členský příspěvek, jehož výši pro to které období stanoví správní rada ACEV. Členské příspěvky jsou jako jeden ze zdrojů financování o.p.s. používány na zabezpečování obecně prospěšných aktivit ACEV.

Čestnými členy Klubu se automaticky stávají jednak hosté z pořadu Křeslo pro hosta, ale rovněž osobnosti uvedené do Síně slávy ACEV.

Členský příspěvek fyzické osoby pro rok 2013 byl stanoven na 200,- Kč.

U seniorů ve starobním důchodu bez dalších příjmů, pro studenty nad 26 let a rodiče na rodičovské dovolené pak na 100,- Kč.

Pro osoby starší 75 let věku, matky (otce) samoživitelky/le, studující VŠ (v prezenční formě studia do 26-ti let) a invalidní osoby je členský příspěvek odpuštěn.

Členské příspěvky jsou hrazeny ve prospěch transparentního účtu ACEV. Variabilním symbolem platby je členské číslo člena Klubu, které mu přidělí ACEV. Prosím, toto číslo v podobě VS uvádějte přesně, aby úhrada mohla být připsána správně tomu kterému členu Klubu. Na adrese může každý plátce ověřit jednak správnost připsání své platby, jednak monitorovat nakládání s členskými příspěvky (případně finančními dary) ze strany ACEV.

Za člena Klubu může být přijat i právnický subjekt. Výše členského příspěvku pro právnickou osobu pro rok 2013 byla stanovena na 5 000,- Kč.

 

Výhody členství v Klubu:

Členové klubu (fyzické osoby) mají nárok na pravidelné informování o činnostech ACEV (pravidelné zasílání programu přednášek a besed), mají vstup na osvětové akce bezplatně po předložení platného průkazu člena Klubu, získávají přednostní právo účasti na všech akcích pořádaných ACEV (některé osvětové akce jsou natolik atraktivní, že kapacita míst sálu neumožňuje účast všem zájemcům) a s nimi spolupracujícími subjekty. Členství v Klubu zakládá i nárok na 20% slevu na publikace vydané ACEV. Každý člen může se slevou zakoupit maximálně pět publikací od každého titulu. Členové klubu obdrží členský průkaz člena Klubu.

Člen Klubu (právnická osoba) má stejné nároky na plnění členských výhod ze strany ACEV, navíc s tím rozdílem, že může na akce pořádané ACEV vysílat skupinky účastníků (bez omezení počtu osob) a sleva poskytovaná na nákup publikací vydaných ACEV je na neomezený počet výtisků od každého titulu. V případě, že korporátní člen Klubu uzavře s ACEV smlouvu o poskytnutí konkrétní služby (obchodní případ - firemní vzdělávání, poradenství, koučing aj.), získá 10% slevu z celkové smluvní ceny zakázky. Současně se ACEV zavazuje k systematickému zviditelňování takového korpotátního člena na svých tištěných materiálech, případně webové stránce.

 

Zánik členství:

Členství v Klubu zaniká tehdy, pakliže člen:

 • fyzická osoba
  • písemně ukončí své členství (takové prohlášení je adresováno řediteli ACEV),
  • neuhradí včas a v plné výši členský příspěvek,
  • hrubým způsobem poškodí dobré jméno ACEV,
  • zemře,
 • právnická osoba
  • písemně ukončí své členství (takové prohlášení je adresováno řediteli ACEV),
  • neuhradí včas a v plné výši členský příspěvek,
  • hrubým způsobem poškodí dobré jméno ACEV,
  • zanikne jeho právní subjektivita.

V případě, že člen Klubu neuhradí členský příspěvěk v řádném termínu (zpravidla do 31.1. kaledářního roku), je po uplynutí třech měsíců od uplynutí daného termínu úhrady členského příspěvku zbaven členství a o jeho opětovné získání musí požádat ředitele ACEV, který žádost projedná ve správní radě o.p.s. a následně žadatele vyrozumí o výsledku jednání (rozhodnutí) správní rady. Proti rozhodnutí správní rady není možné odvolání.

Pro účely správy úhrad členských příspěvků byl zřízen transparentní účet u FIO banka, a.s. s číslem: 2900439376 / 2010.

Každý plátce členského příspěvku si může jednoduše ověřit jednak realizaci vlastní úhrady, jednak pohyb prostředků na tomto speciálním účtu.