Další vycházka má už svůj termín! Na vycházky je nutné hlásit se předem, protože jsou početně omezené. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vycházky pokračují

 

Další z komentovaných vycházek po pražských zajímavostech se uskuteční 24. března 2018. Tentokráte se zaměříme na pražské pasáže. Pro účast na vycházce je třeba se registrovat na: acev@acev.eu. Počet účastníků je omezen. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravujeme

 

Program přednášek pro první pololetí roku 2018 je průběžně aktualizován na hlavní stránce webu.

 

Vstup na přednášky i Křeslo pro hosta je zpoplatněn symbolickou částkou dvacet korun českých, za případné finanční příspěvky na provoz o.p.s. děkujeme předem. Členové Klubu ACEV mají vstup bezplatný.

 

Vzhledem k omezenému počtu míst pro zájemce o přednášky a zejména Křesla pro hosta vás žádáme, abyste svůj zájem o účast potvrdili včas emailem na adresu: reditel@acev.cz.

V případě, že kapacita míst bude plně obsazená, informujeme vás o této skutečnosti emailem. Přednost při obsazování rezervací mají členové Klubu ACEV.

 

Veškeré informace vám poskytne ředitel ACEV.

(MM)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy témat přednášek pro rok 2018 (první pololetí)

 

Přednášející: Marek Matějka, ACEV

Témata:

1. Rasová hygiena – špína dějin

Anotace: Přednáška se zabývá pojmy, jako je eugenika, sociální darwinismus, nacismus, projekt Lebensborn, rasové zákony, Třetí říše, nadčlověk, čistá rasa ad. Jedná se o historiografický přehled zasazený do kontextu dějin myšlení 19. a 20. století.  Přednáška zahrnuje i normativní pohled autora postavený do paralely se současnými projevy xenofobie a reminiscencí na akty z dob nedávno minulých.

 

2. Hypertrofie spotřebního chování aneb konzum ničivější než monzun

Anotace: Přednáška se zabývá pojmy, jako je konzum, konzumerismus, poptávka, nabídka, marketingová komunikace, životní styl, asketismus, hédonismus, okázalá spotřeba, udržitelný rozvoj, deštné pralesy, deforestrace, coltan, guerilla ad.  Jedná se o sociologicko-filosofický pohled na současný spotřební způsob chování. Jsou využívány postřehy z psychologie, behaviorální ekonomie, ekologie a dalších disciplín. Autor kriticky reflektuje situaci v Demokratické republice Kongo a současné Brazilské federativní republice, kde na příkladech těžby coltanu a dřevní hmoty demonstruje škodlivost přemíry spotřebního chování na lidstvo s globálními zamýšlenými i nezamýšlenými důsledky.

 

3. Mistři sňatkové diplomacie aneb příběhy dvou našich císařů

Anotace: Přednáška se zabývá mistrně prováděnou sňatkovou politikou (dynastickými sňatky) dvou českých panovníků, kteří současně byli i císaři Svaté říše římské, jmenovitě Karla IV. a Marie Terezie. Historiografický přehled je doplněn o filosoficko-kulturní kontext doby a místa. Jsou používány pojmy, jako je dynastický sňatek, predestinační patent, dědičnost trůnu, nástupnictví, fertilita, mortalita, morbidita, pravé neštovice, tuberkulóza, vakcinace ad. Autor přehledně a plasticky popisuje tehdejší život a snaží v souvislostech nahlížet někdejší způsob myšlení z pohledu vládnoucích elit.  

 

4. Bernard Bolzano – geniální český vlastenec v centru mocnářství

Anotace: Přednáška podrobně rozebírá život jednoho z největších géniů českých dějin vědy. Přibližuje Bolzana nejen jako skvělého matematika a logika, ale i jako člověka s výrazným sociálním myšlením i coby člověka velmi pobožného, který založil tradici českých racionálních teologů. Současně se jedná o zasazení do kontextu konce 18. a první poloviny 19. století v habsburském Rakousku. V letošním roce si připomeneme 170. výročí úmrtí této významné osobnosti českých dějin. Autor se zaměří i na rozdíly mezi národním a nadnárodním principem pojetí sdílených evropských dějin. Bernard Bolzano jako „první občan Evropské unie“.

 

5.Co o VŘSR nevíme aneb sto let pokusů o nastolení panství sociální spravedlnosti

Anotace: Přednáška představuje (ke stému výročí VŘSR) kontext jejího vzniku s evropskými revolucemi 18., 19. a 20. století. Autor seznámí s předpoklady vzniku této revoluce a vysvětlí z dějinně filosofického hlediska její příčiny, průběh i důsledky. Pokusí se odstranit či narovnat různé mýty a polopravdy, které se okolo této události nashromáždily za uplynulých sto let. Autor se zaměří i na osobnosti bolševické revoluce, které byly upozaděny s ohledem na ideologizovanou roli a význam Lenina v této historické události.

 

6. Machiavelistické etudy aneb Machiavelli v nás

Anotace: Přednáška se věnuje různým osobnostem z politických dějin a detailně je analyzuje co do způsobu praktikování zásad úspěšného vykonávání politiky. Konfrontuje samotného Machiavelliho s prezentovanými osobnostmi a naplňování jeho proslulé „příručky“ Vladař. Poukazuje na oddělení normativního a politického světa, zasazuje do kontextu s Aristotelovým pojetím a pro názornost demonstruje na příkladech Mussoliniho, Hitlera, Stalina a dalších. Přednáška navazuje na samostatnou přednášku věnovanou Machiavellimu a italské (florentské) renesanci a představuje nejen osobnost Machiavelliho ale i rozdíly mezi renesancí a humanismem. Jedná se o jednu z nejúspěšnějších a nejžádanějších přednášek autora vůbec. Tato přednáška zaznamenala dosud nepřekonaný rekord, kdy se její premiéry dobrovolně zúčastnilo přes 300 studentů univerzity a zástupců široké veřejnosti. K Machiavellimu a florentské renesanci autor připravil hned cyklus tří samostatných přednášek.  

 

7. Proč Marx myslel, jak myslel aneb Marx „kontra“ Einstein

Anotace: Přednáška popisuje osobnosti dvou významných myslitelů 19. a 20. století. K tomu využívá nástrojů jungovské typologie (MBTI) a přibližuje životní osudy i dílo obou myslitelů z pohledu osobnostního typu. V průběhu přednášky se posluchačům osvětlí dosud neuvědomované a často záměrně zastírané skutečnosti. Přednáška je vstupem do psychologie osobnosti a využívá bohaté znalosti autora z dějin filosofie, vědy a kulturních dějin obecně. Jedná se o zajímavou interpretaci podobností životních daností obou velikánů.  Přednáška je doplněna o množství méně často publikovaných dat z empirických šetření ohledně rozložení typů osobnosti v populaci, ale i k osobě Karla Marxe.

 

8. Friedrich Nietzsche hlasatel morálky o nadčlověku

Anotace: Přednáška pojednává o jedné z nepopulárnějších a nejrozporuplnějších postav dějin myšlení 19. století, o osobě proklínané i adorované. Autor se na základě historických dat a dobré znalosti poměrů dané doby v Německu, ale i v celé Evropě pokouší demytizovat Nietzscheho a ukázat jeho dílo v těsné vazbě na jeho psychické zdraví. Pohled na Nietzscheho coby duchovního otce německého nacismu se autor snaží oprostit emočního a mediálního balastu a interpretovat Nietzscheho dílo v kontextu dějin myšlení Německa 19. století. Přednáška je poměrně hutná a prolíná se s tématem Rasové hygieny, která je samostatnou přednáškou. Jedná se o jednu z neoblíbenějších přednášek autora. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro rok 2018 jsme připravili i zajímavé přednášky z filosofie, historie, přírodních věd a medicíny.

 • FYZIKA, MATEMATIKA
  • RNDr. Peter Zamarovský, CSc., Proč je v noci tma, ačkoli by mělo být světlo?
  • RNDr. Peter Zamarovský, CSc., Historie mýtu nekonečna
 • MEDICÍNA
  • MUDr. Jiří Záhlava, CSc., Nejčastější onemocnění sítnice u dospělých
 • FILOSOFIE
  • RNDr. Peter Zamarovský, CSc., Antická filosofie dnes (předsókratici a dnešní věda)
  • PhDr. Marek Matějka, Friedrich Nietzsche - hlasatel morálky o nadčlověku
  • PhDr. Marek Matějka, Augustin Smetana - medailonek významného myslitele k dvoustému výročí narození
 • HISTORIE
  • PhDr. Marek Matějka, Eugenika Třetí říše a rasová hygiena v době nacismu
  • PhDr. Marek Matějka, Joséphine de Beauharnais a Joseph Ignace Guillotin aneb gilotinou za pokrok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ (Mark Twain)